Stichting Childrenshome

financiele adoptie van weeskinderen in India

deel onze site:

Privacyverklaring Stichting Childrenshome

In verband met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) die actief wordt per 25 mei 2018, hebben we onze algemene voorwaarden en privacy statement vernieuwd. 

Stichting Childrenshome verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In deze privacyverklaring zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd. Stichting Childrenshome is wettelijk verplicht om een SSL certificaat op de website te plaatsen. Een SSL certificaat,  Secure Socket Layer, kunt u herkennen aan het groene slotje voor de URL. Stichting Childrenshome is verplicht de privacy policy op de website te publiceren.

Privacy Statement

In het kader van haar dienstverlening legt Stichting Childrenshome jouw gegevens vast in een bestand. Stichting Childrenshome respecteert jouw privacy en handelt volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Alle door jou verstrekte persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld, blijven strikt vertrouwelijk en worden niet verstrekt aan derden. Stichting Childrenshome legt bij je aanmelding gegevens vast, die we kunnen gebruiken om je te informeren over onze activiteiten, projecten, nieuws over je financieel adoptiekind en nieuwsbrieven. Als je deze informatie niet wilt ontvangen kun je dat aan ons laten weten, via stichtingchildrenshome@gmail.com. Je kunt je op elk gewenst moment uitschrijven voor onze e-mails.
Indien je nog vragen hebt over de Privacy Policy van Stichting Childrenshome, dan kun je een e-mail sturen naar stichtingchildrenshome@gmail.com. Wij helpen je verder als je informatie nodig hebt over jouw gegevens of als je deze wilt wijzigen.

Disclaimer

De website van Stichting Childrenshome is met grote zorg samengesteld. Ondanks de constante zorg en aandacht voor de website van Stichting Childrenshome,  kan het voorkomen dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig en/of niet meer helemaal juist is. Stichting Childrenshome sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website van Stichting Childrenshome of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website van Stichting Childrenshome te kunnen raadplegen. Stichting Childrenshome mag de website naar eigen inzicht en op ieder moment aanpassen. Stichting Childrenshome is niet aansprakelijk voor de gevolgen van deze aanpassingen. Ook bij het overnemen van gegevens of door technische storingen en andere omstandigheden kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen, waarvoor Stichting Childrenshome geen aansprakelijkheid kan aanvaarden.Op de website van Stichting Childrenshome staan links naar websites van derden. Stichting Childrenshome is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden. Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie op de website van Stichting Childrenshome blijven te allen tijde voorbehouden aan Stichting Childrenshome. Gebruik is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Stichting Childrenshome. Linken en verwijzen naar pagina’s van Stichting Childrenshome op internet is toegestaan.

Stichting Childrenshome 

Stichting Childrenshome, gevestigd aan Ploegstraat 31, 4921 ZX Made, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http//www.childrenshome.nl - Ploegstraat 31, 4921 ZX Made +31 162853452
Jan Mureau is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Childrenshome Hij/zij is te bereiken via stichtingchildrenshome@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Childrenshome verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via stichtingchildrenshome@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Childrenshome verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief twee keer per jaar
- Nieuws over projecten
- Nieuws over activiteiten en acties
- Nieuws over je financieel adoptiekind
- Een maal per jaar jaar kerstgroet en rapport
- Een maal per jaar zomerrapport
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Childrenshome neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Childrenshome) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Childrenshome bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de  persoonsgegevens:
Persoonsgegevens bewaartermijn: zodra de financiele adoptie is beeindigd verwijderen we u persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Childrenshome verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Childrenshome gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Childrenshome en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar stichtingchildrenshome@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Childrenshome wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Childrenshome neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via stichtingchildrenshome@gmail.com.