Stichting Childrenshome

financiele adoptie van weeskinderen in India

deel onze site:

Greeting wishes from Dr. I. Sebastian, Executive Director of St. Joseph’s Development Trust, Genguvarpatti.


Over the last years government of India has brought out guide lines under the name “The Integrated Child Protection of Scheme”. Indian government claims that this move is to fulfill United Nations convention on the right of the child (UNCRC)

However the implementation of this scheme has huge implications for the child care centres (orphanages). The scheme implementation implies lot of bureaucratic demands in terms of paper work and finances. I like to share with you some of these demands so that you can get an idea of what pressure we face.

De afgelopen jaren heeft de regering van India richtlijnen uitgebracht onder de naam "De geïntegreerde kinderbescherming van de regeling". Indiase regering beweert dat deze stap nodig is om de VN-conventie over het recht van het kind (UNCRC) te vervullen. De implementatie van deze regeling heeft echter enorme gevolgen voor de kinderopvangcentra (weeshuizen). De uitvoering van de regeling impliceert veel bureaucratische eisen op het gebied van papierwerk en financiën. Ik deel graag enkele van deze eisen met u, zodat u een idee krijgt van de druk die we hebben.

 1. A Series of Certifications to be renewed, reeks te vernieuwen certificeringen

S. No

Type of Certifications

Period of Renewal

1

J.J. Act

Once in five year

2

Fire Certificate

Annual renewal

3

Sanitary certificate

Annual renewal

4

Building License

Once in three year

5

Building Stability

Once in three year

6

Ration Renewal

Annual renewal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2. A Series of Records to be maintained, een serie records die moet worden bijgehouden

S.no

Name of the Records

1

Admission Note

2

Children Attendance , Leave Letter

3

Children Movement Record

4

Left Children letter File

5

Home Management Meeting Record

6

Govt. correspondent Letter file.

7

Staff Attendance.

8

Staff Movement Record

9

Ration Record

10

Groceries , Indent Record , Bills file

11

Vegetable Record

12

Height , Weight Record

13

Medical Record

14

Medical stock Record

15

Form J, Form XX, Form XXI

16

Govt. Visit Note

17

Case Study

a.     Application Form With Photo

b.     Profile

c.     Ration Card Xerox

d.     Birth Certificate

e.     Death Certificate

f.      Income Certificate

g.     Medical Card.

18

Form 7

19

CWC order form

20

Discharge memo

21

Daily food Menu Record

22

Palar saba meeting Record

23

Counseling Record

24

Children's committee

25

Child track system

26

Online work – MIS Report

3. Government demands that for every 50 children the following categories of staff should be appointed, de overheid eist dat voor elke 50 kinderen de volgende categorieën personeel worden aangesteld

A. Full time Staff Details

S.No

Full time Staff Details

1

Superintendent

2

Counselor

3

Probation Officer/Child Welfare Officer/Case Worker

4

House Mother/House Father

5

Paramedical Staff

6

Store keeper cum Accountant

7

Cook

8

Helper

9

House Keeper

B. Part time staff Details

S.No

Part time staff Details

1

Educator

2

MBBS Doctor

3

Art & Craft CUM Music Teacher

4

Physical training Instructor cum Yoga Trainer

4. The minimum accommodation facility required for a unit of 25 children,  de minimale accommodatiefaciliteit die is vereist voor een eenheid van 25 kinderen

S.No

Facility

Required Space

1

Dormitory

1000 Sq. ft

2

Sick Room

375 Sq. ft

3

Kitchen

125 Sq. ft

4

Dinning

400 Sq. ft

5

Store

125 Sq. ft

6

Recreation

150 Sq. ft

7

Library

250 Sq. ft

8

3 Bath room

75 Sq. ft

9

4 Toilet

100 Sq. ft

10

Office room

250 Sq. ft

11

Guidance room

60 Sq. ft

12

Superintend

250 Sq. ft

Total

3160 Sq. ft

5. The following Guidelines should be followed for admission and discharge of children from orphanage, de volgende richtlijnen moeten worden gevolgd voor de toelating en de ontslag van kinderen uit het weeshuis.

 A. Admission Procedure, toelatingsprocedure

 1. Need to fill up the CWC order form at the outset, de noodzaak om het CWC-bestelformulier vanaf het begin in te vullen.
 2. Along with it we need attach proof of the concerned person like birth certificate, Transfer Certificate, Aadhar Card, Ration card, Community certificate (Xerox copy of any of these two), daarnaast moeten we bewijs van de betrokken persoon bijvoegen, zoals geboorteakte, overdrachtscertificaat, Aadhar-kaart, rantsoenkaart, communautair certificaat (Xerox-kopie van een van deze twee).
 3. We need to maintain an attendance note, admission note, an individual file and form 7 (Individual care plan) need to be first maintained for each child, we moeten een presentielijst, toelatingsnota, een individueel dossier bijhouden en formulier 7 (Individueel zorgplan) moet voor het eerst worden ingevuld  voor elk kind.
 4. The above mentioned documents are to be submitted in CWC Office, de bovengenoemde documenten moeten worden ingediend bij CWC Office.
 5. We will take the children to the office and the concerned officer will check the documents and visit the child in person and the concerned officer will sign the form, we zullen de kinderen naar het kantoor brengen en de betrokken officier zal de documenten controleren en het kind persoonlijk bezoeken en de betrokken officier zal het formulier ondertekenen.
 6. Then when CWC (Child Welfare Committee) office gives the date all newly admitted children should be produced in their CWC office for order of admission. Then only we can keep the children in the orphanage, vervolgens geeft het CWC-kantoor (kantoor voor kinderwelzijn) de datum waarop alle nieuw toegelaten kinderen in hun CWC-kantoor moeten worden aangemeld voor de volgorde van toelating. Dan alleen kunnen wij de kinderen in het weeshuis houden.

  B. Procedure to obtain Discharge Memo, procedure om kwijtingsmemo te verkrijgen

 

 1. We get the children leaving letter from the child & Parents/ Guardians, we laten van de kinderen de brief  en de ouders / voogden achter
 2. The Children Discharge Memo form need to be filled up and duly signed by the parents/guardians and the child. A photo is to be affixed in the form too, het formulier voor de kwijting van kinderen moet worden ingevuld en ondertekend door de ouders / verzorgers en het kind. Een foto moet ook op het formulier worden aangebracht.
 3. This form will be submitted in the CWC office and it will be signed by chair person and two other officers after verification. Then only the child can be discharged, dit formulier wordt op het CWC-kantoor ingediend en na verificatie ondertekend door de voorzitter en twee andere functionarissen. Dan kan alleen het kind worden overgedragen.

In addition to the above requirements every alternative day there will be a communication to reply and visit and inspection and seminar workshops to be participated, in aanvulling op de bovenstaande vereisten zal op ieder moment een inspectie- en seminarworkshops worden gehouden waaraan moet worden deelgenomen.

As of now we are under tremendous pressure in facing these challenges. Many orphanages are closed down and many others have declared themselves to be paid hostel to escape from these demands. We continue to function as an orphanage and fulfill these demands, wij staan onder enorme druk om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Veel weeshuizen zijn gesloten en vele anderen hebben verklaard hostel te zijn om aan deze eisen te ontsnappen. We blijven functioneren als een weeshuis en voldoen aan deze eisen.

Once again thanking you for all your support.
Thanking you

Thanks& Regards    
 

Dr. I. Sebastian M.A., M.B.A., 

Executive Director
St. Joseph's Development Trust